Qui pot accedir

Les persones destinatàries són la població infantil, així com la seva família i entorn, amb trastorns de el desenvolupament o risc de patir-amb edats compreses de 0 a 6 anys, sent prioritària l’atenció entre els 0 i 4 anys i sempre que no es dipongan de recursos en l’entorn educatiu.

S’entén per trastorn de desenvolupament la disfunció transitòria o permanent de tipus cognitiu, motriu, sensorial, emocional, conductual, de el llenguatge, així com el trastorn generalitzat de el desenvolupament i els retards maduratius en aquestes àrees.

S’entén per risc de patir trastorns de el desenvolupament:

  • Situacions de risc biològic durant el període prenatal, perinatal o postnatal que poden alterar el seu procés maduratiu
  • Situacions de risc psicosocial que dificulten el desenvolupament com a conseqüència de condicions socials adverses, com la falta de cures o interaccions familiars adequades, maltractament, negligències, abusos, que poden alterar el seu procés maduratiu, sinó s’adopten mesures preventives i d’eliminació de les condicions de risc.